Gratis verzending vóór 23:59
Gratis verzending vóór 23:59

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEDRIJFSCONSTRUCTIE Het aanbod van roerende zaken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen parPj bij deze verkoopovereenkomst. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Verkoper en Koper zijn gemakshalve in dit document opgenomen. Nota bene: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Koper en Verkoper en derhalve niet inroepbaar jegens Websitehouder. Indien Verkoper gevesPgd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanPes: - Verkoper dient Koper informaPe betreffende belasPngen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriVelijk te geven. - Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen derPg dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert. - Koper heeV een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veerPen dagen zonder opgave van redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen derPg dagen teruggestort te worden. ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze bemiddelingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Website: beschikbaar gestelde pla[orm bereikbaar via [URL webshop], daaronder mede verstaan alle bijbehorende subdomeinen. 2. Websitehouder: de onderneming [bedrijfsnaam] die gevesPgd is aan [adres] te [plaatsnaam], en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK nummer]. 3. Koper: degene die een aankoop doet op bovengenoemde website. 4. Verkoper: onderneming die, hetzij als producent, hetzij als handelaar, roerende zaken verkoopt aan Koper. ` ARTIKEL 2 – RECHTEN KOPER Indien Verkoper gevesPgd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanPes: 1. Verkoper dient Koper informaPe betreffende belasPngen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriVelijk te geven. 2. Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen derPg dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert. 3. Koper heeV een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veerPen dagen zonder opgave van redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen derPg dagen teruggestort te worden. ARTIKEL 3 – AARD VAN DE BEMIDDELINGSDIENST 1. Het aanbod van roerende zaken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen parPj bij deze verkoopovereenkomst. 2. Via de Website worden bij derden, die al dan niet gevesPgd in de Europese Unie, bepaalde roerende zaken gekocht. 3. De dienst die Websitehouder levert is een bemiddelingsdienst die wordt geleverd aan een derde. Bij bestelling van een roerende zaak via de Website, is Websitehouder gemachPgd als bemiddelaar, in naam van Koper en voor rekening van Koper, op te treden en de roerende zaak te bestellen bij de daadwerkelijke Verkoper van de betreffende roerende zaak. 4. Indien daadwerkelijke Verkoper gevesPgd is buiten Nederland en hierdoor de betreffende roerende zaak ingevoerd dient te worden, geschiedt dit onder naam van Koper. Bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper. ARTIKEL 4 – BETALING 1. De afwikkeling van de betaling van het aangekochte product verloopt via Websitehouder. Websitehouder draagt tevens zorg voor (door)betaling aan de daadwerkelijke Verkoper. 2. Het is mogelijk dat de op de Website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die Websitehouder (door)betaalt aan de daadwerkelijke Verkoper. Het kan voorkomen dat Verkoper in de gelegenheid wordt gesteld het product, nadat het is aangeschaV door Koper, voor een lager bedrag in te kopen. Het verschil tussen het door Koper betaalde bedrag en het aan de daadwerkelijke Verkoper betaalde bedrag wordt in deze gevallen beschouwd als vergoeding voor de door Websitehouder geleverde bemiddelingsdienst aan de derde. ARTIKEL 5 – KLACHTENREGELING 1. In het geval dat bij Koper ontevredenheid heerst over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de (bemiddelings)overeenkomst, kan dit aan Websitehouder kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens die vermeld staan op de Website. Elke melding die door Koper gemaakt wordt, wordt door Websitehouder met de meeste zorg en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Websitehouder zal ten hoogste veerPen dagen na ontvangst van de melding een inhoudelijke reacPe geven aan Koper. 2. Koper kan zich bij ontevredenheid over de in lid 1 van dit arPkel genoemde procedure wenden tot de geschillencommissie van het Europees ODR Pla[orm (hcps://ec.europa.eu/consumers/odr/). Algemene Voorwaarden INHOUDSOPGAVE: ArPkel 1 - DefiniPes ArPkel 2 - IdenPteit van de ondernemer ArPkel 3 - Toepasselijkheid ArPkel 4 - Het aanbod ArPkel 5 - De overeenkomst ArPkel 6 - Herroepingsrecht ArPkel 7 - Kosten in geval van herroeping ArPkel 8 - UitsluiPng herroepingsrecht ArPkel 9 - De prijs ArPkel 10 - Conformiteit en garanPe ArPkel 11 - Levering en uitvoering ArPkel 12 - DuurtransacPes: duur, opzegging en verlenging ArPkel 13 - Betaling ArPkel 14 - Klachtenregeling ArPkel 15 - Geschillen ArPkel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/ of diensten verwerV in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/ of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde parPj op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; BedenkPjd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of ambacht en een overeenkomst aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Digitale inhoud: gegevens die geproduceerd en geleverd worden in digitale vorm; DuurtransacPe: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichPng in de Pjd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informaPe die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomsPge raadpleging en ongewijzigde reproducPe van de opgeslagen informaPe mogelijk maakt, waaronder ook e-mail. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenkPjd af te zien van de overeenkomst op afstand; Modelformulier: het formulier voor herroeping dat door de ondernemer aan de consument ter beschikking wordt gesteld en door de consument kan worden ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht; Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicaPe op afstand met de consument; Techniek voor communicaPe op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat consument en ondernemer gelijkPjdig in dezelfde ruimte samenzijn; Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); VesPgingsadres; Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vesPgingsadres; Telefoonnummer en PjdsPp(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; E-mailadres; KvK-nummer; Btw-idenPficaPenummer. ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien, op welke wijze deze zijn in te zien en dat deze algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomsPge toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunsPg is. 5. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niePg verklaard zijn of verniePgd worden, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende verniePgde of niePge bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 6. SituaPes die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar deze algemene voorwaarden. 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - HET AANBOD 1. Indien een aanbod een geldigheidsduur van beperkte Pjdsspanne heeV of onder voorwaarden met opschortende of ontbindende werking, of enige andere voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is gerechPgd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod van de ondernemer bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, die te allen Pjde volledig en nauwkeurig is. Het aanbod omvat een voldoende gedetailleerde beschrijving om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Mocht de ondernemer gebruik maken van enige ameeldingen die impliceren dat deze ameeldingen het aangeboden product vertonen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen de ondernemer niet binden. 4. Ameeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 5. Elk aanbod bevat zodanige informaPe, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichPngen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreV in het bijzonder: • de prijs inclusief belasPngen; • de eventuele kosten van verzending; • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van de hoogte van het tarief voor communicaPe op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicaPe op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicaPemiddel; • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransacPe. • toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. In het geval dat de consument het aanbod langs elektronische weg heeV aanvaard, bevesPgt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevesPgd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treV de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wecelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichPngen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeV om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechPgd om gemoPveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal aan de consument de volgende informaPe, schriVelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, uiterlijk bij levering van het product of de dienst of de digitale inhoud: a. het bezoekadres van de vesPging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informaPe over garanPes en bestaande service na aankoop; d. de prijs, inclusief de belasPngen, van het product, de dienst of de digitale inhoud; e. de kosten van aflevering, voor zover van toepassing; f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; g. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeV van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; h. in het geval dat de consument een herroepingsrecht heeV, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransacPe is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT Bij levering van producten: 1. De consument heeV bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Indien: a. de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeV besteld, vangt de bedenktermijn aan op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeV ontvangen. De ondernemer mag, onder voorwaarde dat hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeV geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende leverPjd weigeren. b. de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, vangt de bedenktermijn aan op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeV ontvangen; c. de overeenkomst strekt tot het regelmaPg leveren van producten gedurende een bepaalde periode, vangt de bedenktermijn aan op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeV ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd: 3. In het geval dat een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, kan de consument gedurende veerPen dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden. Deze veerPen dagen gaan in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenkPjd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 4. Indien de ondernemer de consument de wecelijk verplichte informaPe over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeV verstrekt, loopt de bedenkPjd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomsPg de vorige leden van dit arPkel vastgestelde bedenkPjd. 5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informaPe aan de consument heeV verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenkPjd, verstrijkt de bedenkPjd 14 dagen na de dag waarop de consument die informaPe heeV ontvangen. 6. Tijdens de bedenkPjd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instrucPes. 7. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeV gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken Pjdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. ARTIKEL 7 – KOSTEN UITOEFENING HERROEPINGSRECHT 1. Bij uitoefening van het herroepingsrecht door de consument, komt ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. De ondernemer zal zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag, doch uiterlijk 14 dagen na herroeping, terugbetalen op dezelfde wijze die door de consument is gebruikt. Hierbij is terugontvangen door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending vereist. 3. Eventuele waardevermindering van het product veroorzaakt door onzorgvuldige omgang komt voor rekening van de consument. Hier kan geen beroep op worden gedaan indien door de ondernemer niet alle wecelijk verplichte informaPe betreffende het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient voor het sluiten van de koopovereenkomst dient te geschieden. ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT 1. UitsluiPng van het herroepingsrecht is slechts mogelijk indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans Pjdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeV vermeld en het een van de in lid 2 en 3 opgesomde producten betreV. 2. UitsluiPng is slechts mogelijk voor de volgende producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomst specificaPes van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die snel kunnen bederven of verouderen; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeV; e. voor losse kranten en PjdschriVen; f. voor audio- en video-opnamen en computersoVware waarvan de consument de verzegeling heeV verbroken; g. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeV verbroken. 3. UitsluiPng is slechts mogelijk voor de volgende diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijePjdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of Pjdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenkPjd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen ARTIKEL 9 - PRIJS 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeV, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wecelijke regelingen of bepalingen 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeV en: a. deze het gevolg zijn van wecelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeV de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en ze[outen. Voor de gevolgen van druk- en ze[outen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-en ze[outen is de ondernemer niet verplicht het product volgens de fouPeve prijs te leveren. ARTIKEL 10 – GARANTIE EN CONFORMITEIT 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaPes, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wecelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriVen. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garanPe doet niets af aan de wecelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Daaronder wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wecelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriVelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 4. De garanPe geldt niet indien: a. De consument de geleverde producten zelf heeV gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeV laten repareren en/of bewerken; b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriVen die de overheid heeV gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeV gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit arPkel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeV bericht. De consument heeV in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeV geen recht op een schadevergoeding. 4. Alle levertermijnen zijn indicaPef. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeV de consument geen recht op schadevergoeding. 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit arPkel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend arPkel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend arPkel wordt geleverd. Bij vervangende arPkelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING Opzegging 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde Pjd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen Pjde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde Pjd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen Pjde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: a. te allen Pjde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald PjdsPp of in een bepaalde periode; b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; c. alPjd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeV bedongen. Verlenging 4. Een overeenkomst die voor bepaalde Pjd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet sPlzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde Pjd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en PjdschriVen sPlzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde Pjd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen sPlzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen Pjde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en PjdschriVen. 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en PjdschriVen (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet sPlzwijgend voortgezet en eindigt automaPsch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeV, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen Pjde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzecen. ARTIKEL 13 - BETALING 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in arPkel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevesPging van de overeenkomst heeV ontvangen. 2. De consument heeV de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. In geval van wanbetaling van de consument heeV de ondernemer behoudens wecelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomsPg deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame Pjd nadat de consument de gebreken heeV geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingsPjd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicaPe wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. ARTIKEL 15 - GESCHILLEN Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriVelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen — Aan: Naam bedrijf Adres Postcode E-mail Telefoonnummer — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): — Besteld op (DD-MM-YYYY) :— Bestelnummer : — Ontvangen op (DD-MM-YYYY): — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) : — IBAN Rekeningnummer: — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(DD-MM-